Bases de la I Edició del concurs “Premis Poble de l’Any 2022″

 

PRIMERA. – Entitat organitzadora i objecte del concurs

PRENSA IBÈRICA 360, S.L. i els mitjans del grup El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà (d’ara endavant “L’EMPRESA”) s’encarregaran de convocar, organitzar i desenvolupar la I edició dels Premis Poble de l’Any 2022, l’objectiu del qual és donar impuls als entorns rurals de territoris el desenvolupament dels quals, per la crisi del camp o pel fenomen de la despoblació es veuen sovint amenaçats i necessitats de reconeixement. D’aquesta manera, es crea aquesta iniciativa per a donar visibilitat pública a l’esforç que molts pobles realitzen en diferents àmbits.

SEGONA. – Funcionament del concurs 2.1. Categories del concurs

S’estableixen tres categories de concurs (cada poble/municipi podrà presentar-se en un màxim de dues categories, sempre que es compleixin els requisits en ambdues) i una categoria addicional, reservada únicament per aquells territoris que tinguin litoral:

● Premi Poble Agrícola de l’Any

Poble/municipi que desenvolupi la seva activitat principalment en el sector agrícola, i hagi incorporat millores substancials en el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia.

●  Premi Poble Tecnològic de l’Any

Poble/municipi que hagi implantat noves tecnologies i/o tingui un projecte de digitalització important per a la millora d’infraestructures, de la sostenibilitat i la vida dels seus veïns ·

●  Premi Poble Cultural de l’Any

Poble/municipi que aposti per la cultura en general i aposti per la projecció de la seva cultura local per altres territoris.

●  Premi Poble Marítim de l’Any

Poble/municipi situat en el litoral, el desenvolupament principal del qual sigui el sector marítim, com pot ser el transport de mercaderies i persones, el control del trànsit marítim o la pesca extractiva.

Podrà presentar la seva candidatura qualsevol poble/municipi que compleixi els requisits exposats en les presents bases.

2.2. Requisits de participació
Tots els pobles/municipis participants han de pertànyer a Catalunya.

La candidatura serà gratuïta i es registrarà en la pàgina web www.millorpoble.cat del concurs i a través de la qual un responsable del poble/municipi haurà d’emplenar un formulari amb totes les dades i informació necessàries.

S’entendrà per responsable del poble/municipi a aquelles persones que tinguin càrrecs de representació al poble/municipi o duguin a terme tasques d’aquesta índole.

2.3. Fases i terminis del concurs
El termini per a la presentació de les candidatures s’obrirà el 15 de juny de 2022 a les 00.00 h,  i acabarà el 31 d’agost a les 23.59 h.
L’EMPRESA valorarà lliurement les candidatures registrades i la seva adequació als requisits per a la categoria o categories en les quals s’hagi inscrit, i informarà els candidats del seu correcte registre.

Després de la finalització del termini de presentació de les candidatures, es convocarà al Jurat perquè procedeixi a la determinació d’entre 3 i 5 finalistes de cada categoria, que seran determinats lliurement ateses les característiques dels candidats.

La composició del Jurat serà de 8 membres, els perfils dels quals seran lliurement designats per l’EMPRESA.

La convocatòria del Jurat es durà a terme entre els dies 1 i 2 de setembre de 2022, i es farà pública després de la seva celebració.

Els candidats finalistes seran publicats en el web oficial del concurs i en El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà, i posteriorment a la seva publicació, començarà la fase de votació popular. La fase de votació popular s’obrirà una vegada hagin estat proposades les candidatures pel Jurat. La votació popular s’iniciarà el 3 de setembre i finalitzarà el 22 de setembre de 2022.

La votació popular es durà a terme en la pàgina web del concurs i/o qualsevol altra plataforma que L’EMPRESA habiliti a aquest efecte.

La votació popular serà gratuïta i qualsevol persona podrà participar en la mateixa emplenant el formulari habilitat, limitant-se la participació en la votació a un únic vot per persona en cadascuna de les categories del concurs.

Una vegada acabat el termini de la votació, L’EMPRESA organitzarà la celebració del lliurament de premis en la data i hora que determini.

TERCERA. – Guanyadors i premis del concurs

El guanyador de cada categoria serà el que més vots hagi obtingut d’entre els 3/5 finalistes determinats pel Jurat en cadascuna de les categories del concurs.

Si una vegada finalitzades les votacions es produís un empat entre diversos candidats, L’EMPRESA li ho comunicarà al Jurat i serà aquest qui designarà el guanyador.

El premi de cadascuna de les categories del concurs consistirà en una estatueta, trofeu o placa commemorativa. Els pobles/municipis guanyadors tindran una àmplia presència, tant en les

informacions prèvies com en les accions de comunicació que es realitzaran de manera posterior al lliurament de premis en els suports imprès, digital i en XXSS.

En cap cas serà substituïble el premi determinat per una quantitat econòmica.

QUARTA. – Acte de lliurament dels premis

L’acte de lliurament de premis es durà a terme de manera presencial i tindrà lloc a Manresa el 27 de

setembre de 2022.

Els representants dels candidats finalistes tindran un lloc reservat en l’acte de lliurament, i hauran de confirmar la seva assistència amb una anterioritat de 5 dies a la celebració de l’acte.

CINQUENA. – Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica la plena i incondicional acceptació de les presents bases. El reconeixement com a candidat vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establertes en aquestes bases. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del candidat.

Així mateix, L’EMPRESA es reserva el dret d’anul·lar o cancel·lar qualsevol candidatura en cas d’existir dubtes i/o discrepàncies sobre la veracitat de les dades i informació facilitats.

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, L’EMPRESA podrà modificar les presents bases, sense perjudici que hagués començat la present edició del concurs, comprometent-se a comunicar als candidats les noves bases del concurs, i publicant-les en la pàgina web habilitada a aquest efecte per l’EMPRESA.

Les presents bases estaran disponibles en la pàgina web www.millorpoble.cat durant tota la vigència del concurs.

SISENA. – Tractament de les dades

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals i públiques facilitades siguin tractats per l’EMPRESA. Les dades seran utilitzades per a gestionar la participació de les candidatures, podran ser transmeses a les empreses patrocinadores i col·laboradores amb vista al contacte i lliurament dels premis, així com a la promoció de la present o futures edicions dels Premis. En concret, L’EMPRESA podrà revelar les dades dels candidats, amb la finalitat descrita anteriorment, a qualsevol de les societats que integren el seu grup empresarial, les dades d’identificació del qual apareixen en l’adreça URL: www.millorpoble.cat

L’EMPRESA disposa de totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades. L’EMPRESA manifesta complir amb total escrupolositat les prescripcions de la Llei orgànica de Protecció de Dades, així com de la seva normativa de desenvolupament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, qualsevol candidat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició per escrit al Departament de Protecció de Dades de PREMSA IBÈRICA 360, S.L., carrer Pedro Muñoz Seca, 4 – 28001 Madrid, o enviant un correu electrònic a protecciondatos@epi.es

SETENA. – Llei aplicable i jurisdicció

Les bases del present concurs es regeixen per la llei espanyola. Els patrocinadors, col·laboradors i els candidats, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se del present concurs.

VUITENA. – Responsabilitat

L’EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, deguts, a títol enunciatiu i no limitatiu, a causes de força major, interrupcions en el funcionament de les xarxes de telecomunicacions, problemes tècnics de qualsevol índole o errors en les dades facilitades pels candidats.

Barcelona, a 7 de juny de 2022.

.